Skriv ut
|

Europeiskt territoriellt samarbete

De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Programmen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universitet, högskolor och företag att utveckla samarbeten i andra EU-länder.

I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske i hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i territoriella samarbetsprojekt. I Sverige berörs 17 av 21 län direkt av något av de gränsregionala programmen. Samtliga län ingår även i Östersjöprogrammet och Interreg Europe.

Programperioden 2014-2020

Fokus för programperioden 2014-2020 kommer att vara forskning och innovation, hållbara transporter, skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad och främja utvecklingen av miljövänliga energikällor. Samtliga program har godkänts av Europeiska kommissionen och förväntas öppna för utlysningar under 2015. 

För mer information om de olika programmen klicka på rubrikerna i marginalen till vänster.

Gränsregionala program

I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning.

Till de gränsregionala programmen räknas även samarbetsprogram som delvis finansieras genom Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI). Dessa program stödjer regional utveckling längs EUs yttre gränser med grannländer utanför EU. För Sveriges del handlar detta om samarbetet med Ryssland och Norge.

Transnationella program 

I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder.

Interregionala program 

De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. En organisation i Norrbotten kan till exempel samarbeta med Skottland och Spanien. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar på forskning och analyser.

Uppdaterad: 2016-06-16
Webbplatsen www.interreg.se drivs och utvecklas av Tillväxtverket
i samarbete med SI, Boverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakta oss på tel: 08-681 91 00 eller tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Sida
Boverket
Sveriges kommuner och landsting
Näringsdepartementet
Tillväxtverket